Jalostustoimikunta

Jalostustoimikunnan kokoonpano kaudelle 2023-2024

Eeva Lehtonen, puheenjohtaja

Maarika Wallenius
Kiia Terho
Kirsi Riipinen

jalostustoimikunta@amstaffiyhdistys.net


Yleiset periaatteet ja tehtävät

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.5.2020

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry vastaa amstaffien jalostuksen ohjauksesta ja jalostusta koskevista tarkemmista ohjeista sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Keskeisiä tavoitteita jalostuksessa ovat:

  • rodun geneettinen monimuotoisuuden turvaaminen
  • rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttäminen ja käyttöominaisuksien kehittäminen
  • koiran terveyden ja hyvinvoinnin kannalta vakavampien perinnöllisten sairauksien ja vikojen vähentäminen ja niiden leviämisen ehkäiseminen
  • rotutyypillisen ulkomuodon säilyttäminen ilman turhaa liioittelua

Jalostustoimikunta toimii hallituksen alaisena, rodun puolueettomana jalostusta ohjaavana yksikkönä ja sen tehtävä on tiedon kerääminen, tiedon jakaminen ja neuvonta. Kaikissa tapauksissa valinnanvapaus ja vastuu on kuitenkin kasvattajilla.

Jalostustoimikunta noudattaa neuvoissaan, ohjeissaan ja toimissaan voimassa olevaa eläinsuojelulakia ja eläinsuojeluasetusta, Euroopan Neuvoston lemmikkieläinten jalostusta koskevaa päätöslauselmaa soveltuvin osin sekä Kennelliiton yleistä jalostusstrategiaa, sekä toimii rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) ja PEVISA-ohjelman mukaisesti.

Rotuyhdistys voi halutessaan määritellä erikseen toimikunnan tehtävät.


Tehtävät

Jalostustoimikunnan tehtävänä on tiedottaa ja neuvoa, kerätä ja hyödyntää tietoa, seurata rodun tilaa eri ominaisuuksissa sekä kartoittaa ja vastustaa perinnöllisiä sairauksia. Jalostustoimikunta laatii tavoite- ja toiminta- ohjelmia ja huolehtii yhteydenpidosta jalostustoimikunnan ja muiden rodun harrastajien, esimerkiksi ulkomaisten rodun yhdistysten välillä.


Jalostustiedustelut

Jalostustiedustelut tulee toimittaa jalostustoimikunnalle hyvissä ajoin (vähintään kolme (3) kuukautta ennen nartun juoksujen arvioitua alkamisaikaa).

  • Tiedustelun tekee suunnitellun pentueen kasvattaja (nartun omistaja).
  • Nartun tulee olla täyttänyt vähintään kaksi (2) vuotta suunniteltuna astutusajankohtana.
  • Nartun tulee olla tutkittu tai geneettisesti terve ataksian osalta tutkituista vanhemmista.

Jalostustoimikunnan suositteleman yhdistelmän toteutuessa jäsenenä saat haluamasi ½-sivun pentueilmoituksen Amstaffi-lehteen veloituksetta.

Jalostustoimikunta käsittelee jalostustiedustelut vasta kun allekirjoittanut on suorittanut kuluvan vuoden jäsenmaksunsa.