Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialue koko Suomi.


Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n jäsenyhdistyksenä sekä Staffordshirenbullterrieriyhdistys ry:n alaisena rotuyhdistyksenä edistää amerikanstaffordshirenterrierin kasvatusta ja jalostusta sekä toimia aatteellisena yhdyssiteenä jäsenten keskuudessa näiden koiraharrastusten edistämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittaa julkaisutoimintaa ja järjestää keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, antaa neuvoja ja opastusta jäsenilleen sekä järjestää koiranäyttelyitä, harjoittaa jalostusneuvontaa, levittää tietoa kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa, seuraa kenneltoimintaa niin koti- kuin ulkomailla ja tekee alan kehittämiseen tähtääviä aloitteita sekä harjoittaa yhteistoimintaa niin koti- kuin ulkomaisten keskusjärjestöjen, kennelyhdistysten sekä Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää tai irtainta omaisuutta sekä muodostaa rahastoja ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa kioski- ja kahvilaliikettä tai toimenpanna asiaankuuluvan luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.


Jäsenet

Yhdistyksen jäseninä voivat olla yksityiset henkilöt joko varsinais-, perhe-, kannatus-, tuomari- tai kunniajäseninä.

Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilöt, jotka kuuluvat varsinaisen jäsenen perheeseen ja asuvat yhdessä näiden kanssa. Kannatusjäsenenä voi olla yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa kannattaa ja tukea yhdistyksen toimintaa. Tuomarijäseneksi hallitus voi kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut amerikanstaffordshirenterrierin arvostelutuomarina. Kunniajäseneksi voi vuosikokous yksimielisesti hallituksen esityksen perusteella kutsua henkilön, jonka toiminta on merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.


Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hänen tulee kuitenkin suorittaa maksettavaksi erääntyneet ja eroamisvuonna voimassa olevat jäsenmaksunsa.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä. Erottamisen syinä voivat olla:

 • jäsenmaksun maksamatta jättäminen
 • yhdistyksen sääntöjen tai yhdistyksen tarkoitusta vastaan rikkominen
 • yhdistyksen toiminnan huomattava vahingoittaminen yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
 • Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry on ryhtynyt pysyviin kurinpidollisiin toimiin jäsentä vastaan
 • jäsen toimii kasvatus- tai muussa koiriin liittyvässä toiminnassaan lain tai Suomen Kennelliitto ry:n sääntöjen tai määräysten vastaisesti

Lisäksi jäsen voidaan erottaa väliaikaisesti, jos

 • Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry on ryhtynyt väliaikaisiin kurinpidollisiin toimiin jäsentä vastaan
 • syyttäjä on nostanut syytteen eläinsuojelu- tai muussa koiranpitoon tai kasvattamiseen liittyvässä asiassa. Väliaikainen erottaminen on voimassa, kunnes Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry on tehnyt asiassa lopullisen päätöksen tai oikeuden päätös on saanut lainvoiman.


Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Varsinais-, perhe- ja kannatusjäsenet suorittavat jäsenmaksunsa vuosittain, kannatusjäsenet suorittavat vuosittaisen varsinaisen henkilöjäsenen vuotuisen jäsenmaksun viisinkertaisena. Tuomari- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.

Yhdistyksen jäsenten jäsenmaksut erääntyvät toukokuun 31. päivänä.


Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valitsema hallitus, johon kuuluu kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä, sekä kaksi (2) varajäsentä vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Rahastonhoitaja ja sihteeri voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolme (3) jäsentä. Erovuorot ratkaistaan yhdistyksen ensimmäisen toimintavuoden aikana arvalla kaikkien hallituksen jäsenten osalta ja tämän jälkeen vuoron mukaan. Mikäli hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauttaan, yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäljelle olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtäviä ovat mm:

 • hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat
 • kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistaa kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat sekä panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset
 • tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
 • päättää jäsenyyksistä ja eroanomuksista sekä mahdollisista erottamisista, edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta
 • määrätä yhdistyksen edustaja Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n ja Staffordshirenbullterrieriyhdistys ry:n kokouksiin.


Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle tammikuun aikana. Tilintarkastajan tulee antaa vuosikokoukselle osoitettu tarkastuskertomuksensa hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.


Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana maalis-, huhtikuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämiseksi on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla varsinaisella ja perhejäsenellä äänioikeus ja yksi (1) ääni, lisäksi hän saa valtakirjalla edustaa yhtä (1) äänioikeutettua jäsentä, eli käyttää oman äänensä mukaan lukien enintään kahta (2) ääntä. Äänioikeutta ei ole tuomari- eikä kannatusjäsenellä.

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu kokoukseen toimitetaan kirjallisena kutsuna, joka on postitettu viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Edellä mainittu kutsu voidaan julkaista myös jäsenjulkaisussa.


Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
 • tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen esityslista
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle, sekä valitaan varajäsenet
 • valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 äänestyksessä hyväksytyistä äänistä.


Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) toisiaan vähintään kuukauden (1) väliajalla seuraavassa kokouksessa, joista jommankumman tulee olla yhdistyksen vuosikokous. Purkamispäätöksen on saavutettava kummassakin kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) ääntenenemmistö annetuista äänistä. Purkamisehdotus tulee olla mainittu kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Muutoin noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään.


Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


Y-tunnus

3011457-8