Jalostus

Kaikille amerikanstaffordshirenterriereistä kiinnostuneille yhdistys suosittelee rodun jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO) tutustumista. JTO:n on kerätty laajasti tietoa rodusta ja sen jalostuksessa huomioitavista seikoista.

Kasvatuksessa ja jalostuksessa on tärkeää ymmärtää rodun tausta. Rotu luotiin yhdistämällä bulldogin voima ja rohkeus terrierin peräänantamattomuuteen ja ketteryyteen. Tältä pohjalta haluttiin luoda rotu, joka olisi nopea, ketterä, rohkea ja peräänantamaton. Rodun rotumääritelmässä eri ulkonäkötyyppien vaihteluväli on suuri ja näitä eri tyyppejä tasapuolisesti vaalimalla on mahdollista säilyttää tasapaino rodun sisällä.

Kuva: Seera Parviainen

On tärkeää säilyttää amerikanstaffordshirenterrierin rodunomainen luonne ja sen monipuolisuus harrastuskoirana sekä jatkaa terveystilanteen seuraamista. Yhdistyksen tavoitteena onkin innostaa jäsenistöä yhä aktiivisemmin käyttämään koiriaan virallisissa terveystarkastuksissa sekä luonnetestissä. Myös muiden kuin jalostuskoirien testaus tuo arvokasta tietoa rodustamme.

Amerikanstafforshirenterrierin suosio on kasvussa ja se tuo mukanaan myös riskitekijöitä. Vahvana koirana amstaffi tarvitsee huolellisen tapakasvatuksen ollakseen mukava perheenjäsen ja kasvava suosio voi johtaa siihen, että koiria joutuu myös vääränlaisille omistajille. Lisäksi suosion kasvu voi kannustaa huonon materiaalin käyttöön jalostuksessa pentujen mennessä hyvin kaupaksi.

Amerikanstaffordshirenterriereillä jalostuspohja on vielä kohtuullinen. Täysin uutta materiaalia on mahdotonta hankkia ulkomailta, mutta sellaisia koiria, joilla ei kuitenkaan 10-15 sukupolven sisällä löydy samoja koiria sukutauluissa on mahdollista tuoda. Jalostuspohjan laajuuteen tulee kuitenkin kiinnittää huomiota jalostusvalintoja tehdessä ja pyrkiä käyttämään laajasti olemassa olevaa materiaalia. Yksittäisten koirien jälkeläismäärät ovat Suomessa pysyneet kohtuullisina, eli ns matadorjalostusta on onnistuttu välttämään.

Terveyden osalta amstaffin suurimpia uhkia ovat luusto-ongelmat, allergia ja atopia, pikkuaivoataksia, polven ristisideongelmat, kasvaimet ja jotkin silmäsairaudet. Ataksiaan on kehitetty geenitesti, minkä avulla on mahdollista varmistaa, että sairaita koiria ei synny. Lonkat, kyynärät ja silmät ovat PEVISA-ohjelman piirissä, jonka avulla näiden ongelma pyritään estämään. Allergiaa, atopiaa ja ristisideongelmia voidaan pyrkiä ehkäisemään määrätietoisilla koiran omaan ilmiasuun perustuvilla jalostuvalinnoilla. Kasvaimet ovat vaikeammin vastustettava ongelma, koska ne ilmenevät usein vasta jalostuskäytön jälkeen.