Ataksia

Amstaffien ataksia on perinnöllinen pikkuaivojen rappeutumissairaus. Pikkuaivojen vaikuttaessa tasapainoelimeen on taudin oireina tasapainohäiriöitä. Sairaus on ennenaikaiseen kuolemaan johtava, mutta koiralle ilmeisesti kivuton.

Ensimmäiset oireet nähdään usein 3-5 vuoden iässä. Sairauden eteneminen on yksilöllistä, mutta useimmiten koira kuolee noin ½-2 vuoden sisällä oireiden alkamisesta. Ensimmäiset oireet näkyvät usein hoippuvana liikkumisena, keskittymisvaikeuksina ja tasapainon heikkenemisenä pään ravistelun yhteydessä. Loppuvaiheessa koiran on vaikea päästä ylös ja liikkeelle. Oireet voivat vaikuttaa epileptiseltä kohtaukselta.

Ataksia periytyy autosomaalisesti resessiivisesti, eli seuraavan kaavion mukaisesti:

  • terve x terve = terveitä (100%)
  • terve x kantaja = terveitä (50%) ja kantajia (50%)
  • kantaja x kantaja = kantajia (50%), sairaita (25%) ja terveitä (25%)
  • terve x sairas = kantajia (100%)
  • kantaja x sairas = kantajia (50%) ja sairaita (50%)

Ataksian toteamiseksi on kehitetty geenitesti. Testin perusteella koira voidaan todeta terveeksi, kantajaksi tai sairaaksi. Testi otetaan verikokeena tai poskipuikkonäytteenä eläinlääkäriasemalla.

Kaikkien jalostukseen käytettävien koirien ataksiastatus tulisi olla tiedossa. Geenipoolin laajana pitämisen kannalta ei suositella kantajien automaattista jalostuksesta poissulkemista, mikäli kantajalle käytetään terveeksi testattua vastapuolta. Kantajat voivat siirtää viallisen alleelin jälkeläisilleen, mutta eivät itse tule sairastumaan ataksiaan.


Laboratoriot

Ataksiatesti on tullut markkinoille vuonna 2008 ranskalaisen Antagene -laboratorion kehittämänä. Antagenen lisenssin rauettua viralliseksi ataksiatuloksiksi hyväksytään seuraavien laboratorioiden tekemät testit:


Korvaus ataksiatestauksesta

HUOM! Ataksiatestikorvauksen summa on muuttunut.

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 15.6.2018, että yksittäisten testien korvaus on 10 euroa. Päätös astuu voimaan välittömästi, ja maksetaan ataksiasertifikaattia tmv. dokumenttia vastaan ainoastaan sellaisista testeistä, joissa testihinta on maksettu täysimääräisenä. Mikäli testistä on jo saatu joukkotestausalennus, ei testistä makseta korvausta.

Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry tukee järjestettäviä joukkotestaustilaisuuksia maksamalla testin näytteenotto- ja postikulut. Tällöin joukkotestauksen järjestäjä sitoutuu järjestämään tilaisuuden mahdollisimman pienillä näytteenottokuluilla. Yhdistyksen tukema joukkotestaustilaisuus rinnastetaan yksittäisen testin korvausmenettelyyn. Testatun koiran omistaja sitoutuu alla oleviin tuloksien luovutussääntöihin.

Korvauksen saaja sitoutuu toimittamaan testituloksen kopion Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:lle. Korvauksen anoja luovuttaa yhdistyksille oikeuden julkaista testitulokset internetsivuillaan, julkaisuissaan ja vuosikirjoissaan sekä muissa yhdistysten tarpeellisiksi katsomissa yhteyksissä.

Kopio testituloksesta pyydetään toimittamaan:
jalostustoimikunta(at)amstaffiyhdistys.net
Jos haluat lähettää paperin postitse, kysy osoite sähköpostitse.

Testituloskopion yhteydessä pyydetään toimittamaan allekirjoitettu sitoumus testituloksen luovuttamisesta Suomen Amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry:n käyttöön. Testituloskopio pyydetään toimittamaan myös sellaisista tuloksista, joille ei ole haettu tukea yhdistyksiltä. Joukkotarkastuksissa sitoumus allekirjoitetaan testaushetkellä.

Testipakkauksia voi tilata kustakin hyväksytystä laboratoriosta.